Stamming

Stamming er en talevanske der kjennetegnene er et unormalt tids- og rytmemønster i talen.

Stamming kan forekomme som avbrytelser i talen i form av repetisjoner av ord, stavelser eller lyder. Det kan også arte seg som forlengelser av lyd, stavelse eller artikulasjonsstilling eller det kan være total blokkering av lyd eller luft.

En regner med at inntil 200 muskler og 140 000 nervesignal er i aktivitet når et menneske skal formulere ord. Hos noen mennesker kan det være samarbeidsproblemer mellom alle disse musklene og nervesignalene underveis som resulterer i brudd i talestrømmen.

Man regner med at stamming kan ha en genetisk komponent i ca. 70% av tilfellene. Det er imidlertid ingen entydige teorier om hvorfor et barn begynner å stamme. Forskningen de siste årene viser at det kan være flere faktorer som virker sammen i utvikling av stamming.

Mange teorier kan ha noe rett, men ingen teorier gir den fulle og hele sannheten om stamming. Det er enighet om at stamming skyldes en forstyrrelse av timingen av nerveimpulser og muskler som frembringer talen og den utvikler seg og holdes ved like ved hjelp av læring.

Ca. 85% av de som stammer, begynner å stamme når de er mellom 2 og 5 år, med en gjennomsnittsalder på ca. 36 måneder. Dette er en periode med stor fysisk, språklig, nevrologisk og kognitiv vekst.

Forekomst av stamming ligger på ca. 4% for barn i førskolealder. For barn i grunnskolealder er det en forekomst av stamming på ca. 1% og for voksne under 1%. Flere jenter enn gutter slutter å stamme.

Forskning viser at sjansen for spontan forbedring av stamming er mellom 30 og 74%. Dersom stamming ikke gripes tak i før den utvikler seg til en kronisk forstyrrelse øker risikoen for at stammeatferden kan bli vanskelig å endre. I tillegg øker risikoen for at stammingen vil medføre negative affektive, kognitive og atferdsmessige reaksjoner hos den det gjelder.

Det er ikke foreldrenes skyld hvis et barn begynner å stamme. Foreldrene kan imidlertid bidra til en del av løsningen på taleflytvansken til barnet sitt. Dess nærmere opp til stammingens begynnelse man iverksetter tiltak, dess lettere er det å snu en negativ utvikling av stamming.

Bestill time i dag!

Trenger du stønad?

Helfo kan ved taleflytvansker gi full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter folketrygdloven, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning.

Les mer om hvordan du går du fram for å få dekket behandlingen her:
Behandling hos logoped eller audiopedagog

Jeg har mønsteravtale med HELFO og kan hjelpe til med søknaden om stønad for din logopedbehandling.